Slide background
Slide background
Slide background

หลักสูตรคิดสิบมิติ

ศักยภาพในการคิดเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ หากได้รับความเข้าใจ ถึงเทคนิคในการฝึกฝนที่เหมาะสมกับบุคคล หลักสูตรการฝึกอบรมชุด “การคิดสิบมิติ”เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการคิด เพื่อจะสามารถนำความสามารถที่มีอยู่ในตัวบุคคลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 หลักสูตร “การคิดสิบมิติ” เป็นผลงานการค้นคว้าจากประสบการณ์ของ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักคิดนักเขียน ผู้มีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง นำเสนอหลักการและวิธีคิดใน 10 รูปแบบ ที่ครอบคลุมการคิดอย่างรอบด้าน และครบถ้วน เพื่อการประยุกต์ใช้ในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมและที่ปรึกษา ไอเอฟดี จำกัด

IFD Training and Consultancy Centre Co.,Ltd

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมและที่ปรึกษา ไอเอฟดี จำกัด
เป็นองค์กรในเครือข่ายของสถาบันอนาคต ศึกษาเพื่อการพัฒนา
โดยมีทีมวิทยากรที่มาจากศูนย์ฝึกอบรมของสถาบัน
ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
สถาบันฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยที่สถาบันฯ
ได้ทำเพื่อประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมโดยนำข้อมูลเหล่านั้น
มาจัดให้เป็นระบบเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นและยังนำมาประยุกต์ให้เกิดเป็นรูปธรรม
โดยเน้นแนวคิดและวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ศูนย์ฝึกอบรมและที่ปรึกษา
ไอเอฟดี จำกัด ได้ดำเนินการฝึกอบรมและบรรยายให้กับองค์กรภาครัฐ เอกชน
และสถาบันการศึกษามาแล้วกว่า 1,000 ครั้ง

  • หลักสูตรสำเร็จรูป

    การฝึกอบรมที่ตามหลักสูตรสำเร็จรูปที่ตามหัวข้อที่ผู้จัดฝึกอบรมเลือกสรรตามความเหมาะสม 
ตัวอย่างหลักสูตรที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้น อาทิ 
- หลักสูตรการฝึกอบรมชุด “การคิดสิบมิติ” 
- หลักสูตร เชิงประยุกต์ด้านการคิด 
- หลักสูตร ด้านการบริหาร 
- หลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆบริการอื่น ๆ 
• บริการให้คำปรึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรมนุษย์ 
• จัดโครงการฝึกอบรม ตามความต้องการของหน่วยงาน 
• ฝึกอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป (Public Training) 
• ฝึกอบรมแบบ In-house 
• จัดงานสัมมนา (บริการทั้งด้านการจัดโปรแกรมและที่พัก) 
• Walk Rally 
• จัดศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 
• บริการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ โดยทีมนักวิจัยที่มีประสบการณ์
• บริการสำรวจความคิดเห็นทำ Poll
• งานวิจัยด้านการตลาด งานวิจัยสังคมศาสตร์ การศึกษา
• กิจกรรมพิเศษ (Event)

  • หลักสูตรที่ออกแบบให้ตรงกับความต้องการ

    การฝึกอบรมที่หลักสูตรได้รับการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของผู้จัดฝึกอบรม 
โดยการร่วมสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม ( Training Need ) และร่วมออกแบบหลักสูตรกับผู้บริหารองค์กร เพื่อให้ได้หลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของแต่ละองค์กรอย่างแท้จริง

Slide background
Slide background

Super Flexible Layout Builder

Tons of Elements Real Drag and Drop Fullscreen Option Undo/Redo functionallity
ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

วิทยากร
อาจารย์สุธนี บิณฑสันต์

อาจารย์สุธนี บิณฑสันต์

วิทยากร

ยินดีต้อนรับสู่ IFD Training ยินดีให้บริการ และ ตอบข้อสงสัย สามารถติดต่อเรา ได้ด้วยการกดปุ่มข้างๆนี้ค่ะ !

อ.ทวีชัย

อ.ทวีชัย

วิทยากร
อ.จารุวรรณ ชาญเดช

อ.จารุวรรณ ชาญเดช

วิทยากร
ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

วิทยากร

Our Happy Customer

Slide background
Slide background
Slide background