หลักสูตรคิดสิบมิติ

ศักยภาพในการคิดเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ หากได้รับความเข้าใจ ถึงเทคนิคในการฝึกฝนที่เหมาะสมกับบุคคล หลักสูตรการฝึกอบรมชุด “การคิดสิบมิติ”เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการคิด เพื่อจะสามารถนำความสามารถที่มีอยู่ในตัวบุคคลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 หลักสูตร “การคิดสิบมิติ” เป็นผลงานการค้นคว้าจากประสบการณ์ของ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักคิดนักเขียน ผู้มีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง นำเสนอหลักการและวิธีคิดใน 10 รูปแบบ ที่ครอบคลุมการคิดอย่างรอบด้าน และครบถ้วน เพื่อการประยุกต์ใช้ในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว