Blog


หลักสูตร ?การพูดในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพ? (Public Speaking)

30

Jun 2014

หลักสูตร ?การพูดในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพ? (Public Speaking)

หลักการและเหตุผล ศิลปะการนำเสนอและการสื่อสารด้วยการพูดเป็นสิ่งที่ส่งเสริมบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหารในทุกระดับ เป็นสิ่งสำคัญที่มักถูกใช้อยู่เสมอในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอต่อที่ชุมชน การพูดเพื่อจูงใจผู้บังคับ บัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา แม้กระทั้งการพูดในโอกาสต่าง ๆ ในการเข้าสังคม การนำเสนอในแต่ละครั้งจะทำให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจหรือไม่? ขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อม การฝึกฝน และการมีผู้แนะนำ (Coach) ซึ่งจะทำให้ผู้นำเสนอได้รับการพัฒนาทักษะของตนให้ดียิ่งขึ้น หากว่าผู้บริหารเป็นผู้ที่มีศิลปะในการพูดและการนำ เสนออย่างมีชั้นเชิง ควบคู่กับมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมส่งเสริมให้บุคคลนั้นเป็นผู้ที่โดดเด่นยิ่งกว่าผู้อื่น ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเจริญก้าวหน้าในบทบาทหน้าที่การทำงานและเสริมสร้างองค์กรให้เจริญ รุ่งเรือง หลักสูตร ?การพูดในที่สาธารณะ Public Speaking?? เป็นหลักสูตรพิเศษ ที่ทางศูนย์ฝึกอบรมและที่ปรึกษาไอเอฟดี ได้รับเกียรติการออกแบบพัฒนาหลักสูตรจากท่าน ศ.ดร.เกรียงศักดิ์? เจริญวงศ์ศักดิ์ ที่ปรึกษาและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการสอนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ กับอีกทั้งบทบาท พิธีกรและนักพูดมืออาชีพ? ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ฟังอย่างกว้างขวาง ในหลักสูตรนี้ได้มุ่งเน้นเฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคลผู้ที่มีความปรารถนาที่จะพัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพในแบบฉบับเพื่อการเป็นผู้นำ ผู้บริหารมืออาชีพที่มีความสามารถในการใช้คำพูดสื่อสารอย่างเฉียบขาด คมคาย ชัดเจนและการนำเสนอด้วยวิธีการที่น่านับถือเพื่อการนำทิศทาง บริหารงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ 1.?? เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงเรื่องพื้นฐานการพูดในที่สาธารณะ 2.?? เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงความหมายและขั้นตอนในการเตรียมตัวนำเสนอและการพูดในที่สาธารณะอย่างมีประสิทธิผล 3.?? เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้เทคนิคการนำเสนอและการพูดอย่างมีประสิทธิผลในรูปแบบต่าง ๆ 4.?? เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสในการฝึกทักษะในการนำเสนอและการพูดในที่สาธารณะ เนื้อหาการอบรม พื้นฐานของการนำเสนอและการพูดในที่สาธารณะ?2.?? คุณสมบัติและทักษะในการเป็นนักพูดที่ดี 3.?? เทคนิคในการพูดในที่สาธารณะ 4.?? การพูดในโอกาสต่าง ๆ?5.?? การพัฒนาบุคลิกภาพของนักพูด การแต่งกายเพื่อการพูดในที่สาธารณะ ฝึกปฏิบัติ เพื่อเสริมทักษะในการพูดและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากร อ.สุธนี?...

Read MorePage 6 of 6« First...23456