We will show you
the way to Success!

โดยมีทีมวิทยากรที่มาจากศูนย์ฝึกอบรมของสถาบัน ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน


Learn more


Who We Are

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมและที่ปรึกษา ไอเอฟดี จำกัด
IFD Training and Consultancy Centre Co.,Ltd

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมและที่ปรึกษา ไอเอฟดี จำกัด เป็นองค์กรในเครือข่ายของสถาบันอนาคต ศึกษาเพื่อการพัฒนา โดยมีทีมวิทยากรที่มาจากศูนย์ฝึกอบรมของสถาบัน ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยที่สถาบันฯ ได้ทำเพื่อประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมโดยนำข้อมูลเหล่านั้น มาจัดให้เป็นระบบเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นและยังนำมาประยุกต์ให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยเน้นแนวคิดและวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ศูนย์ฝึกอบรมและที่ปรึกษา ไอเอฟดี จำกัด ได้ดำเนินการฝึกอบรมและบรรยายให้กับองค์กรภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษามาแล้วกว่า 1,000 ครั้ง
การฝึกอบรมที่ตามหลักสูตรสำเร็จรูปที่ตามหัวข้อที่ ผู้จัดฝึกอบรมเลือกสรรตามความเหมาะสม 
ตัวอย่างหลักสูตรที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้น อาทิ 
- หลักสูตรการฝึกอบรมชุด “การคิดสิบมิติ” 
- หลักสูตร เชิงประยุกต์ด้านการคิด 
- หลักสูตร ด้านการบริหาร 
- หลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆบริการอื่น ๆ 
• บริการให้คำปรึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรมนุษย์ 
• จัดโครงการฝึกอบรม ตามความต้องการของหน่วยงาน 
• ฝึกอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป (Public Training) 
• ฝึกอบรมแบบ In-house 
• จัดงานสัมมนา (บริการทั้งด้านการจัดโปรแกรมและที่พัก) 
• Walk Rally 
• จัดศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 
• บริการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ โดยทีมนักวิจัยที่มีประสบการณ์
• บริการสำรวจความคิดเห็นทำ Poll
• งานวิจัยด้านการตลาด งานวิจัยสังคมศาสตร์ การศึกษา
• กิจกรรมพิเศษ (Event)
หลักสูตรที่ออกแบบให้ตรงกับความต้องการ การฝึกอบรมที่หลักสูตรได้รับการออกแบบให้ตรงกับความ ต้องการของผู้จัดฝึกอบรม 
โดยการร่วมสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม ( Training Need ) และร่วมออกแบบหลักสูตรกับผู้บริหารองค์กร เพื่อให้ได้หลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของแต่ละองค์กรอย่าง แท้จริง