шаблоны joomla на templete.ru
ด้านการพัฒนาผู้บริหารและภาวะผู้นำ

ด้านการพัฒนาผู้บริหารและภาวะผู้นำ (5)

หลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้ถึง หลักจิตวิทยาในการบังคับบัญชา การกระตุ้นและการโน้มน้าวใจลูกน้อง เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เทคนิคในการสร้างสัมพันธภาพ การสื่อสาร การสร้างความคาดหวัง และเรียนรู้ถึงรูปแบบของหัวหน้าที่ลูกน้องต้องการ โดยใช้แนวคิดของจิตวิทยาร่วมกับการบริหาร เพื่อสร้างสำนึกที่ดีให้เกิดขึ้นกับทีมงาน

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย
1. ทฤษฎีความความหมายกระบวนการของการจูงใจ
2. เข้าใจความต้องการ,รับรู้และพฤติกรรมของมนุษย์
3. อิทธิพลของกลุ่มกับการแสดงพฤติกรรม
4. การรักษาพฤติกรรมให้คงอยู่
5. การจูงใจในภาคปฎิบัติ
6. Action Plan

ผู้บริหารที่ดี ไม่เพียงแต่บริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ แต่ยังเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างให้องค์กรและบุคลากรในองค์กรทำประโยชน์กลับคืนแก่สังคม และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมและประเทศด้วย
หลักสูตรจริยธรรมกับผู้บริหารถูกออกแบบเพื่อให้ผู้บริหารได้พัฒนาทัศนคติ ค่านิยม และนำสู่การพัฒนาจริยธรรมของตนเอง บุคลากรในองค์กร และภาพรวมขององค์กร

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย
1. บทบาทขององค์กรรูปแบบต่างๆ ในสังคม
2. การบริหารองค์กรที่คืนกำไรให้สังคม
3. จริยธรรมของผู้บริหารองค์กร
4. ลักษณะชีวิตของผู้บริหารองค์กรที่นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ
5. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร

การบริหารงานในองค์กรยุคใหม่ ผู้บริหารจำเป็นต้องขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารรุ่นใหม่ จึงจำเป็นต้องมีสายตาที่กว้างไกลที่สามารถวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที ในขณะเดียวกัน ผู้บริหารยังต้องรู้จักดึงศักยภาพของบุคลากรในองค์กรมาใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร โดยการสร้างให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์ร่วมกับองค์กร ผู้บริหารรุ่นใหม่จึงต้องเป็นทั้งผู้นำและผู้บริหาร ที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารอย่างครบเครื่อง จึงจะเป็นผู้บริหารที่สามารถนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย
1. บทบาทผู้บริหารในองค์กรยุคใหม่
2. รูปแบบการบริหารองค์กรในยุคใหม่
3. กระบวนการบริหารงานในองค์กร
4. การบริหารตนเองอย่างสมดุล
5. ตัวอย่างผู้นำในองค์กรแห่งความเป็นเลิศ

ผู้บริหารองค์กรที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ ต้องขับเคลื่อนคนให้มีวิสัยทัศน์ร่วม และมีความภักดีต่อองค์กร การเป็นผู้นำหรือผู้บริหารจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่จะกระตุ้นให้คนในองค์กรมีวิสัยทัศน์ร่วมเพื่อความสำเร็จขององค์กร

รวมทั้งต้องรู้จักตนเอง ในหลักสูตรนี้ จึงออกแบบให้มีการประเมินภาวะผู้นำ รูปแบบการนำของตนเอง เพื่อรู้จุดแข็ง จุดอ่อน และเสริมสร้างภาวะผู้นำของผู้เข้าอบรมให้สามารถเป็นผู้นำที่ขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย
1. ความหมายของผู้นำและภาวะผู้นำ
2. ผู้นำหรือผู้บริหาร
3. บทบาทและหน้าที่ของผู้นำ
4. ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ
5. ลักษณะผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

วิสัยทัศน์จะมีอิทธิพลต่อการสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างความมุ่งมั่นให้คนในองค์กรเพื่อร่วมกันสร้างผลสัมฤทธิ์ที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า ส่งผลให้เป็นองค์กรที่ดำเนินไปอย่างมีเป้าหมาย กลยุทธ์และการวางแผน ที่สอดคล้องและตอบรับกับวิสัยทัศน์ จะทำให้ภารกิจขององค์กรมีความชัดเจน มีความมั่นคง ไม่หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างไร้เป้าหมายและไร้ทิศทาง ผู้บริหารองค์กรและหน่วยงานจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในการสร้าง พัฒนา และการผลักดันวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ขององค์กรให้เกิดเป็นภาคปฏิบัติ จนกลายเป็นแรงบันดาลใจ และกรอบการทำงานให้กับคนในองค์กรต่อไป

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย
1. ความหมาย ความสำคัญ ของการมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร
2. การพัฒนาวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร
3. การนำวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่ภาคปฏิบัติในองค์กร
4. กลยุทธ์การทำวิสัยทัศน์ให้สำเร็จ